Fundacja  W  KAŻDYM  WIEKU

Fundacja W KAŻDYM WIEKU
ul. Powstańców 70/3     41-500 Chorzów

NIP: 627 27 40 205
Regon: 360262215
KRS: 0000524642

Raiffeisen Polbank
nr konta:   26 1750 0012 0000 0000 3394 1099

możesz nas polubić na facebooku

 
 
  Zapraszamy na
  warsztaty, szkolenia, konferencje... 

  Wszystko dla Twojego rozowju  :)))
Kontakt:
tel: +48/ 572-120-640  
+48/ 666-353-121
e-mail:  fundacja@wkazdymwieku.pl
   

 

Zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w:
Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej
dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym z niepełnosprawnością intelektualną

 KOLORY MARZEŃProjekt realizowany jest przez Fundację W KAŻDYM WIEKU w Chorzowie         i jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji NarodowejPrzegląd obejmuje twórczość dzieci przedszkolnych i szkolnych w trzech kategoriach wiekowych

 

3-6 rok życia,   7-10 rok życia,   11-15 rok życia.

 

Prosimy o przesyłanie zdjęć zgłaszanych prac i nagrań filmowych prezentacji scenicznych.

 

Zakres działań artystycznych to twórczość plastyczna,

muzyczna (wokalna i instrumentalna), ruchowa i taneczna, teatralna, poetycka

oraz grafika komputerowa.

 

Przegląd zakończy się koncertem finałowym, z wręczaniem nagród autorom najlepszych prac i prezentacji.

Prace należy przesyłać do 23 listopada

 

Adres mailowy do przesyłania zgłoszeń oraz prac konkursowych:

projekt@kolorymarzen.edu.pl

 

Więcej informacji oraz regulamin konkursu i karta zgłoszenia znajduje się na stronie projektu:

http://kolorymarzen.edu.pl

 

W imieniu organizatorów

Jolanta Łysakowska - koordynator projektu

Grażyna Szafraniec - asystent koordynatora projektu

Tomasz Gluźniewicz - osoba upoważniona do kontaktu

                                                                                                                       tel.: 666-353-121Informacja o Projekcie na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego


Zapraszamy na warsztaty w ramach projektu Teatr, ruch, taniec..
Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta Chorzów.

Zapraszamy młodzież i dorosłych.
                  Warsztaty będą odbywały się w miesiącach:                      
lipiec - grupa wakacyjna
październik - grudzień - grupa jesienna.
Szczegółowy harmonogram oraz program warsztatów zostanie ustalony
po zebraniu się grup.
Ilość miejsc ograniczona.

Na zgłoszenia czekamy:
do 30.06.2015r. - grupa wakacyjna
do 30.09.2015 - grupa jestenna.

Warsztaty będą się odbywały w siedzibie Fundacji W KAŻDYM WIEKU
w Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie.
Projekt Fundacji realizowany wspólnie z organizacją BCLA w Barnsley w Wielkiej Brytanii.============================================================================
Celem Fundacji jest:

Tutaj wpisz swój tekst...
Jesteś na stronie Fundacji, której celem jest:

1.   Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa, rekreacyjna, sportowa, w zakresie terapii,  
      Rehabilitacji, profilaktyki, resocjalizacji, a także promowania zdrowia i zdrowego stylu życia,
      skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych.
2.   Aktywizacja osób młodych, w średnim wieku oraz starszych.
3.   Podnoszenie i rozwój kompetencji osób pracujących i pozostających bez pracy.
4.   Aktywizacja i edukacja osób z różnych grup społecznych, osób wykluczonych lub zagrożonych
      wykluczeniem i marginalizacją, pozbawionych praw (publicznych, rodzicielskich oraz innych).
5.   Promowanie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a
      szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego oraz profilaktyce
      społecznej.
6.   Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w poradnictwie i edukacji.
7.   Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
8.   Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w społeczeństwie.
9.   Podejmowanie działań na rzecz równouprawnienia i osiągania zmiany społecznej.
10. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego.
11. Propagowanie idei integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej.
12. Współpraca z organizacjami których celem jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna,
      oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności,
      ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
      niepełnosprawnych.
Fundacja realizuje wyznaczone cele poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń,   
     warsztatów, treningów, spotkań,
     coachingu, mediacji, poradnictwa,
     a także konferencji, targów, festynów, 
     festiwali, koncertów, eventów, pokazów,
     imprez plenerowych.
2. Organizowanie przestrzeni współpracy
    międzyśrodowiskowej.
3. Organizowanie praktyk, staży
    i wolontariatu.
4. Szeroko rozumianą działalność
    wydawniczą i badawczą.
5. Współpracę z ośrodkami, placówkami
    oraz instytucjami, umożliwiającą
    realizację celów Fundacji.
6. Współpracę z władzami rządowymi,
    samorządowymi i organizacjami
    pozarządowymi w zakresie wymienionym
    w celach Fundacji.
7. Współpracę międzynarodową zgodną
    z celami Fundacji.
8. Udział w spotkaniach naukowych,
    konferencjach, festiwalach, sympozjach,
    imprezach plenerowych oraz innych,
    zapewniających realizację celów
    Fundacji.
Copyright Nazwa.pl